Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Unlock 10% Discount, Use Code: "READMORE"
Skip to product information
1 of 1
Prajwal Parajuly

Chitralekha ko Chaurasi

Chitralekha ko Chaurasi

ISBN: 9789937953078

Regular price Rs.875.00
Regular price Sale price Rs.875.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

"Chitralekha ko Chaurasi" by Prajwal Parajuli offers a captivating narrative that delves into the intricacies of life, relationships, and the evolving landscape of Nepalese society.

पुनर्मिलन - यस शब्दमै कति हास्यास्पद पश्चिमा पारा छ ! अगस्त्यले चौरासीलाई पुनर्मिलन भन्दा म थोरै उसको उपहास गर्छु । पुनर्मिलनका बेला पश्चिमाहरू आफूलाई व्यस्त राख्छन्- खेल खेल्छन्, मद्यपान गर्छन् । हामी ती दुइटै काम गर्दैनौं । हामी सँगै बस्छौं र झगडा गर्छौ । अनि, सब ठीक छ भन्ने नाटक गर्छौं ।

View full details